Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

     

      1.Všeobecné ustanovenia:

Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá v tomto internetovom obchode záväzne uskutočnila objednávku a tak sa dostala do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

Kupujúci svojím záväzným potvrdením objednávky súhlasí s obchodnými podmienkami v internetovom obchode www.originshop.sk a zároveň potvrdzuje, že sa s nimi vopred oboznámil.

Tieto maloobchodné podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je:

Kontaktné údaje prevádzkovateľa

Zodpovedná osoba:

Denisa Fedorčáková

Agátová 2007/1

052 01 Spišská Nová Ves

Slovenská republika

IČO: 41101629

DIČ: 1086462960

č. OU-SN-OZP-2017/010781-2

Číslo živnostenského registra: 860-25234

Spoločnosť (ďalej len ´´Predávajúci´´): Denisa Fedorčáková – Origin, Agátová 2007/1, 052 01 Spišská Nová Ves Spoločnosť nie je platcom DPH

1. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je: Denisa Fedorčáková, Agátová 2007/1, 052 01 Spišská Nová Ves

2. Predávajúcim je Denisa Fedorčáková, Agátová 2007/1, 052 01 Spišská Nová Ves

3. Dodávateľom tovaru a služieb ponúkaných na internetovej stránke je: Denisa Fedorčáková, Agátová 2007/1, 052 01 Spišská Nová Ves

    2. Objednanie produktov a návrh kúpnej zmluvy:

1. Kupujúci má možnosť zakúpiť tovar z pohodlia domova prostredníctvom tohto internetového obchodu. Objednávka kupujúceho je zároveň návrhom kúpnej zmluvy.

2. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára.

3. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.

4. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru.

5. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.

6. Kupujúci odoslaním a potvrdením objednávky súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a neskorších dodatkoch v platnom znení.

7. Predmetom zmluvy je objednaný tovar uvedený v objednávke, ktorú kupujúci obratom obdrží prostredníctvom vopred zadanej emailovej adresy. Objednávka obsahuje zoznam objednaného tovaru, fakturačné údaje a osobné údaje kupujúceho a výšku sumy na uhradenie. V prípade platby vopred objednávka navyše obsahuje potrebné údaje k zrealizovaniu platby.

Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie potrebných údajov a následným záväzným potvrdením objednávky.

– Meno a Priezvisko kupujúceho

– Adresa kupujúceho (ulica, číslo, mesto, PSČ, krajina)

– Emailová adresa kupujúceho

– Telefonický kontakt

V prípade nákupu na firmu navyše doplniť údaje:

– Názov firmy

– IČO

– DIČ

– IČ DPH ( ak je spoločnosť platiteľom DPH)

    3. Platobné podmienky:

Spôsob úhrady si kupujúci zadáva v procese realizácie objednávky.

1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

a. Platba na dobierku ( platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru alebo zaplatením sumy na prevádzke Slovenskej pošty)

b. Platba prostredníctvom platobnej brány: momentálne neposkytujeme

c. Platba na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet.

2. Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

3. Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

Bankové spojenie:

Banka: UniCredit Bank a.s.

Majiteľ účtu: Denisa Fedorčáková

Číslo účtu: 1457757008/1111

IBAN: SK8311110000001457757008

BIC/SWIFT: UNCRSKBX

Variabilný symbol: číslo objednávky

     4. Dodacie podmienky:

1. Predávajúci je povinný do 30 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.

2. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.

3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.

4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.

5. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom: a. Slovenskej pošty b. Zásielkovne

      5. Neprevzatie zásielky:

Kupujúci je povinný podľa §370, §447a §365 Obch. Z., prevziať doručený tovar, ktorý si záväzne objednal a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu. Každá objednávka, pri ktorej kupujúci nevyužije právo zrušiť objednávku je záväzná. Ak kupujúci napriek záväznej objednávke zásielku neprevezme, jeho objednávka bude stornovaná. Pri neprevzatí tovaru, ktorý si kupujúci objednal, a následnom stornovaní objednávky, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s balením, odoslaním a vrátením tovaru. Suma bude vyfakturovaná a faktúra bude zaslaná poštou na adresu kupujúceho.

      6. Reklamácia tovaru:

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov ak nie je uvedené inak. Záruka začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prevziať tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve a kupujúci zistí zmeny v množstve tovaru, či jeho poškodenie, je tak povinný bezodkladne o tom informovať predávajúceho prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Predávajúci neručí za vady spôsobené prepravcom.

Viac viď. reklamačný poriadok

     7. Záručné podmienky:

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

     8. Ochrana osobných údajov:

1. Osobné údaje sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.

4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracovávané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.

5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostných opatreniach.

6. Ak kupujúci súhlasil so spracovaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.

7. Osobné údaje pre marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa a e-mailová adresu sú poskytnuté až do doby vášho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu predávajúceho.

8. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracovaním osobných údajov, pričom ich okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická, najmä prostredníctvom kontaktného formulára na webových stránkach www.originshop.sk

9. Ak kupujúci súhlasil so spracovaním osobných údajov pri registrácii v e-shope s registráciou vo vernostnom programe súhlasil so zhromažďovaním získaných osobných údajov vrátane informácií o objednávkach za účelom poskytovania zliav.

10. Osobné údaje pre vernostný program v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa a e-mailová adresu sú poskytnuté až do doby vášho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu predávajúceho.

11. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu (prostredníctvom citovaného kontaktného formulára )vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu a ďalších zákonných právach k týmto údajom.

12. Predávajúci môže ďalej pri poskytnutí súhlasu zapracovávať tzv. „cookies“ tak, aby uľahčil poskytovanie služieb informačnej spoločnosti, v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele „cookies“ či podobných nástrojov a je zaistené, aby užívateľom boli známe informácie, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú, predávajúci pre tento účel stanoví samostatné podmienky pre použitie cookies.

13. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby „cookies“ alebo podobné nástroje boli uložené do ich koncových zariadení, napr. tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania.

     9. Záverečné ustanovenia:

Tieto MOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia na stránkach Obchodu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť znenie týchto MOP. Zmena MOP nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej uverejnenia na stránkach Obchodu. Ak nie je výslovne určený iný (neskorší) deň nadobudnutia jej platnosti a účinnosti, Pri nákupe Produktu sú pre objednávateľa a prevádzkovateľa MOP platné a účinné v okamihu odoslania objednávky produktu prevádzkovateľovi na vybavenie resp. v okamihu odoslania objednávky prevádzkovateľovi ( v prípade, ak došlo k editácií objednávky Objednávateľom.) V Spišskej Novej Vsi, dňa 1.11.2017